ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Slovenskej republiky (GDPR).

 

Súčasťou týchto Zásad ochrany osobných údajov sú aj Cookie pravidlá.

 

Poskytovateľ Služieb (ďalej „Poskytovateľ“) spracováva vybrané osobné údaje Používateľa za účelom plnohodnotného poskytovania Služieb Používateľovi (vytvorenie vlastného užívateľského účtu, odosielanie obsahu, zdieľanie obsahu, komentovanie obsahu vo vzťahu k iným užívateľom).  Z dôvodu poskytovania Služieb Používateľovi budú v nevyhnutnom rozsahu spracované údaje uvedené Používateľom pri registrácii Používateľa,  nastaveniach používateľského konta, ako i údaje vložené Používateľom pri poskytovaní jednotlivých Služieb vzťahujúce sa k predmetu plnenia Služieb.

 

Dotknutou osobou sa v tomto prípade rozumie Používateľ Služieb („ďalej používateľ“), ktorý sa identifikuje v registračnom formulári vložením týchto údajov (rozsah údajov): meno, priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, krajina a pohlavie, a teda vykoná registráciu, aktiváciu a prihlásenie do Služieb Poskytovateľa.

 

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa vyžaduje, aby dotknutá osoba v zmysle §15, odsek (1) nového zákona vykonaním registrácie, prihlásením bola fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej, ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

 

Používateľ vyhlasuje, že udeľuje súhlas pre spracovanie údajov Poskytovateľovi slobodne, vážne, dobrovoľne,  vedome, zrozumiteľne registráciou, ďalším nastavením a používaním Služieb Poskytovateľa.

 

Používateľ súhlasí, že registrácia, prihlásenie a používanie Služieb Poskytovateľa sa berie ako forma súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Poskytovateľom a Prevádzkovateľom informačného systému sa pre spracovanie osobných údajov Používateľa rozumie:

Bc. Milan Bednár – MiBe, zapísaný v živnostenskom registri ObÚ v Košiciach, 820 – 55996

IČO: 41428226

Madridská 2, 040 13 Košice, Slovakia

Tel.: +421 904 951 434

Email:  info@mywardrobepage.com

 

 

Ak Používateľ nesúhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov, Poskytovateľ nemôže poskytovať Služby Používateľovi a teda Používateľ by nemal vykonávať registráciu, aktiváciu a prihlásenie do týchto Služieb.

 

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov, uverejnených v Službách  v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov a/alebo údajov, ktoré Používateľ sám uverejnil a stanú sa teda verejne prístupnými.

 

Používateľ ako dotknutá osoba je oprávnený požadovať na základe písomnej žiadosti informácie o osobných údajoch jeho osoby.

 

Pristúpením k týmto Podmienkam Používateľ vyhlasuje, že bol poučený vo veci práv dotknutej osoby. Poučenie o právach dotknutej osoby je pre Používateľa prístupné nižšie, a Používateľ prehlasuje, že sa s poučením oboznámil.

 

V záujme optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Poskytovateľ zbiera od Používateľov niektoré informácie ako sú napr. IP adresy, cookies, ktoré nevedú k identifikácii jednotlivca. Niektoré súbory cookies sú dôležité pre zabezpečenie správnej funkcie Služieb. Súbormi cookies sa rozumejú malé jednotky údajov skladované prehliadačom na pevnom disku počítača Používateľa. V prípade, ak si Používateľ neželá používať súbory cookies, je možné ich vypnúť v nastaveniach prehliadača Používateľa.

 

Poskytovateľ zhromažďuje niektoré druhy informácií - napríklad informácie o registrácii, informácie o vytvorení obsahu, informácie o komunikácii.

 

Vaše údaje budú zhromažďované po dobu trvania užívateľského účtu.

Po zrušení účtu budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované, pokiaľ nie sú potrebné pre dôkazné účely, respektíve v tom čase nedošlo k poskytnutiu týchto údajov na základe rozhodnutia súdu. Nie je možné odstrániť údaje, ktoré ste vložili do obsahu iných užívateľov napríklad komentovaním.

 

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli môžu byť poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom údržby a správy, marketingovými kampaniam.

 

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:

Iný oprávnený subjekt

 

Spracúvanie osobných údajov je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

 

 

1.Osobné a iné údaje, ktoré spracúvameMeno, Priezvisko, Heslo, E-mailová adresa, Krajina, Pohlavie, IP adresa

 

 

 

 

Zhromažďujeme údaje, ktoré dobrovoľne vložíte po prihlásení sa do Vášho profilu. Príkladom môže byť dátum narodenia, alebo obrázky.

 

 

 

 

 

 

 

Zhromažďujeme údaje, keď použijete svoj účet na iných stránkach, alebo tieto stránky obsahujú naše moduly.

 

 

Pre správnu funkčnosť musíme používať Cookie.

1.1 Registrácia

Za účelom vytvorenia účtu a plnohodnotného využívania služieb musíte súhlasiť s našimi Podmienkami, týmito zásadami a musíte nám poskytnúť minimálne údaje ako Meno, Priezvisko, Heslo, E-mailová adresa, Krajina a Pohlavie.

 

1.2 Profilové informácie

Po registrácii a úspešnej aktivácii Vášho účtu si môžete doplniť ďalšie informácie o Vašej osobe.  Nikdy od Vás nebudeme vyžadovať úplné identifikačné údaje, rodné číslo, vierovyznanie, politické názory a podobne.

Je na Vás, aké údaje zverejnite nad rámec údajov registrácie a plne zodpovedáte za ich zverejnenie.

Nevkladajte údaje, ktoré nechcete zverejňovať. Údaje, ktoré vložíte môžete kedykoľvek zmeniť, alebo odstrániť v nastaveniach Vášho účtu, editáciou príspevku a podobne.

 

1.3 Používanie služieb tretích strán

Súhlasíte nám dostávať informácie, keď využijete svoj účet pri prihlasovaní sa do webových aplikácii tretích strán, alebo využijete našu službu / modul vložený na webových stránkach tretích strán.

 

1.4 Súbory Cookie

Niektoré súbory cookies sú dôležité pre zabezpečenie správnej funkcie Služieb. Súbormi cookies sa rozumejú malé jednotky údajov skladované prehliadačom na pevnom disku počítača Používateľa. V prípade, ak si Používateľ neželá používať súbory cookies, je možné ich vypnúť v nastaveniach prehliadača Používateľa.

 

1.5 Súbory prihlásenia - logy

Pre zabezpečenie bezpečnosti zhromažďujeme informácie o IP adresa, dátume a času prístupu, prihlásenia, alebo odoslania obsahu.

 

 

 

2.Ako používame tieto údajeMeno, Priezvisko, Heslo, Krajina, Pohlavie

 

 

 

 

 

 

 

Niečo o Vás, Jazyk

 

 

 

 

 

 

 

Vaše príspevky, komentovanie, zdieľanie

 

 

 

 

 

 

 

Údaje v skupinách a stránkach

 

 

 

 

 

 

 

Údaje v správach

 

 

 

 

 

Údaje, ak si ich vyžiada orgán činný v trestnom konaní na základe rozhodnutia súdu

 

 

 

Môžeme využiť tretie strany za účelom rozšírenia a skvalitnenia služieb

 

 

 

Fotografie

 

2.1 Základné údaje z registrácie

Za účelom plnohodnotného využívania Služieb a vzájomnej komunikácie medzi Používateľmi zverejňujeme v Službách údaje, ktoré ste vložili pri registrácii. Ide predovšetkým o údaje ako Meno, Priezvisko, Pohlavie, a Krajinu. Vašu e-mailovú adresu nezverejňujeme, užívateľ Vás ale môže vyhľadať, na základe e-mailovej adresy.

 

 

2.2 Údaje z nastavení

Prostredníctvom nastavení si môžete meniť Vaše údaje, doplniť krátke informácie o Vás, prípadne nastaviť jazyk. Tieto údaje sú bežné údaje, ktoré sú dostupné ostatným Používateľom. Tieto údaje sa nachádzajú v detaile Vášho profilu.

 

 

2.3 Údaje z Vašej nástenky

Základným princípom Služby je vytváranie, zdieľanie a komentovanie rôznych príspevkov. Je na zvážení každého Používateľa, ktoré informácie zverejní, komentuje a zdieľa. Vo Vašich príspevkoch si viete nastaviť, kto môže vidieť Váš príspevok (všetci Používatelia, len prihlásení Používatelia, Len Vaši priatelia, Len Vy)..

 

 

2.4 Údaje v skupinách a stránkach

Používatelia majú možnosť vytvárať stránky / skupiny, ktoré môžete označiť „Páči sa mi“ a môžete sledovať príspevky tejto stránky a ich Používateľov.

Mali by ste si byť vedomý, že všetky údaje, ktoré vkladáte v týchto skupinách / stránkach sú dostupné a viditeľné aj ostatným Používateľom.

 

 

2.5 Správy

Máte možnosť odosielať ostatným užívateľom správy. Do správ by ste nikdy nemali vkladať citlivé údaje. Tieto údaje vidí len osoba, ktorá je adresátom správy. Máte možnosť odstrániť správy, ktoré ste odoslali Vy.

 

 

2.6 Súdne procesy

Sme nútení sprístupniť údaje o Vašich aktivitách, ak si ich vyžiada orgán činný v trestnom konaní na základe rozhodnutia súdu a ak ich máme k dispozícii.

 

 

2.7 Poskytovatelia služieb

Niektoré nie citlivé údaje môžu byť použité za účelom vytvorenia štatistik, analýz, údržby aj tretím stranám. Tieto strany majú obmedzený prístup k týmto údajom.

 

2.8 Fotografie

Používateľom sú prístupné sú len fotografie – profilová fotografia, fotografia pozadia, fotografia pozadia šatníka. Všetky ostatné fotografie sú prístupné Používateľom len na základe hodnoty nastaveného zabezpečenia.

 

2.9 Šatník

Používateľom sú prístupné len fotografie pozadia šatníka a jednotlivých ikoniek. Všetky položky šatníka sú prístupné Používateľom len na základe hodnoty nastaveného zabezpečenia.

 

2.10 E-mailové notifikácie a marketing

Nie je naším cieľom, zasielať Vám nevyžiadanú poštu. Po Vašom úspešnom prihlásení máte možnosť si v nastaveniach E-mailových notifikácii nastaviť, či chcete od nás dostávať e-mailové správy, napríklad o žiadostiach o priateľstvo, komentároch, alebo si môžete nastaviť úplné vypnutie notifikácii.

 

 

3.Vaše možnostiMáte možnosť zmeniť svoje údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Právo na prístup, opravu a odstránenie údajov

Máte právo (a) Pristupovať, upravovať, alebo zmazať svoje údaje, ktoré sa tykajú Vášho profilu (b), zmeniť alebo odstrániť obsah, a (c) zrušiť svoj účet. Ak chcete zrušiť Váš účet, vaše informácie budú všeobecne odstránené zo služby do 30 dní od zrušenia účtu, s výnimkou prípadov, ak sa tieto údaje týkajú súdnych sporov.

 

 

 

 

4.Prenos údajov a zdieľanie údajovPrenos údajov a zdieľanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Prenos údajov a zdieľanie

Vaše údaje budeme spracovávať len v krajine, ktorá dodržiava primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 

Používateľ súhlasí, že údaje, ktoré sú prístupné neprihláseným Používateľom môžu byť zdieľané napríklad s vyhľadávačmi, ktoré navštívili Vašu nástenku. Ak si neželáte údaje Vašej nástenky zdieľať s vyhľadávačmi, je potrebné, aby ste si upravili úroveň zabezpečenia toho, ktorého príspevku.

 

5.MonitorovanieAk je to potrebné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Monitorovanie

Máme právo, ale nie povinnosť monitorovať Vaše príspevky. Nie je v našich silách, kontrolovať každý príspevok, fotografiu, komentár, zdieľanie a vytváranie účtov. Používateľ sám zodpovedá za to, čo vkladá a zdieľa.

 

Používateľom sme umožnili označiť príspevok voľbou „Nevhodný“. V prípade, že bude v našich silách určiť, že príspevok je nevhodný, bude takýto príspevok odstránený.

 

6.Ponuky tretích stránReklama, odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Reklama

V rámci reklamných kampaní si vyhradzujeme právo zobrazovať reklamu vybraných tovarov a služieb vo Vašej, nástenke, medzi jednotlivými príspevkami, položkami šatníka a v iných častiach poskytovaných Služieb.

 

Používateľom sme umožnili označiť príspevok voľbou „Nevhodný“. V prípade, že bude v našich silách určiť, že príspevok je nevhodný, bude takýto príspevok odstránený.

 

6.2 Odkazy

Samotná reklama ako aj príspevky jednotlivých Používateľov môžu obsahovať odkazy na iné zdroje. Je potrebné si uvedomiť, že akýkoľvek odkaz, ktorý smeruje mimo naše Služby môže byť nebezpečný. Poskytovateľ Služieb nezodpovedá za ochranu a bezpečnosť týchto odkazov.

 

7.Ponuky tretích stránBezpečnosť

7.1 Bezpečnosť

Snažíme sa robiť všetko preto, aby bola zabezpečená plnohodnotná bezpečnosť údajov. Aj napriek našej snahe nedokážeme garantovať 100% bezpečnosť a teda nedokážeme poskytnúť úplnú záruku, že nedôjde k narušeniu a úniku údajov. Preto je potrebné, aby ste si uvedomili, že do sociálnych sieti nie je vhodné vkladať citlivé osobné údaje. Používaním Služieb súhlasíte s týmto rizikom.

 

8.Zmena zásad ochrany osobných údajovVyhradzujeme si právo, zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, ak je to potrebné (nové funkcie, legislatívne zmeny a podobne). O týchto zmenách budete vždy informovaný. Používaním Služieb po dátume účinnosti zmien súhlasíte s aktuálnou verziou platnou v čase používania Služieb.

Prvé vydanie: 24.4.2017

Druhé vydanie:24.5.2018

 

9.Poučenie o právach dotknutej osobyPráva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.

Dotknutá osoba má ďalej právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo o právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o právo na prenosnosť osobných údajov.

 

Spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa sa riadi:

Zásada zákonnosti (§ 6 nového zákona)

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

 

Zásada obmedzenia účelu  (§ 7 nového zákona)

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

 

Zásada minimalizácie osobných údajov  (§ 8 nového zákona)

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

 

Zásada správnosti  (§ 9 nového zákona)

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

 

Zásada minimalizácie uchovávania  (§ 10 nového zákona)

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8.

 

Zásada integrity a dôvernosti  (§ 11 nového zákona)

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 

Zásada zodpovednosti  (§ 12 nového zákona)

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, mesto, štát, telefonický kontakt, e-mailový kontakt tretím stranám za účelom plnenia zmluvy – doručenia tovaru a služieb – kuriérske a doručovateľské spoločnosti, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam kuriérskych a doručovateľských spoločností:

 

 

Osoba poverená dodržiavaním ochrany osobných údajov u poskytovateľa od 25.05.2018

Meno, priezvisko: Bc. Milan Bednár

Email: info@mywardrobepage.com

Tel.: +421904951434

Korenšpodenčná adresa: Madridská 2, 040 13 Košice, Slovakia

By using MyWardrobepage you agree to our terms of use of cookies. Cookie Policy
x
Welcome to MyWardrobepage, new social network.


Only logged-in users can use the full service :(
Create a MyWardrobepage.com account, it's free

How does MyWardrobepage work?

Log In
Sign Up
x